Antonio Maura, 12

 

Restauració de les façanes d’aquest edifici mitjançant la consolidació dels paraments de maó i el sanejament dels paraments revocats. Es van impermeabilitzar les lloses del balcó i les impostes amb planxes de plom, es va restituir la falta de volum mitjançant morters de restauració específics als cantells, elements decoratius, pilastres i torrassa, i es va realitzar l’acabat amb pintura de silicat. Es van recuperar els elements metàl·lics de la façana: baranes, enreixats i balcons metàl·lics, i es van protegir amb un acabat de pintura a l’esmalt. Es va dur a terme la neteja dels sòcols de granit mitjançant la projecció d’abrasius.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe