Arenal 19, Madrid, Espanya

 

Mitjançant la projecció de micronitzat de sílice es va procedir a la neteja dels paraments de maó, que posteriorment es van consolidar i hidrofugar. Es va realitzar la restauració i fixació de cornises, llindes, mènsules i fronts de balcons, fixant-se les reintegracions mitjançant l’obertura de broques per a laintroducció de varetes impregnades en resines tixotròpiques. Es van col·locar valones de zinc en tots els vols i es va aplicar pintura al silicat en els elements ornamentals.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe